นโยบาย และเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำ ระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวินัยของบุคลากรและนักศึกษาทุคนผ่านการปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน และการใช้ชีวิตที่เป็นระเบียบสะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้มาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการสะสางเพื่อขจัดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร สู่การจัดระเบียบเพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงานและการเรียนรู้โดยการทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบค้นหาสิ่งผิดปกติและบำรุงรักษาป้องกัน อันจะนำ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ภายใต้ความสุขของการทำงานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดี
1) บุคลากรในหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน 5ส การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 100%
2) บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี
มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
3) บุคลากรในหน่วยงานต้องผ่านการอบรมความรู้พื้นฐาน 5ส ร้อยละ 100
4) ทุกพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน
ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย มีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ 4.50 ขึ้นไป

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จอดรถอย่างถูกวิธี ช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัย มีนํ้าใจ และเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน

HOT NEWS

วันนี้ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน

Previous slide
Next slide

ประมวลภาพการดำเนินงานกิจกรรม 5ส green อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Previous slide
Next slide

ประมวลภาพการดำเนินงานกิจกรรม 5ส green อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566