Previous
Next

นโยบาย และเป้าหมาย

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำ ระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข     เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวินัยของบุคลากรและนักศึกษาทุคน    ผ่านการปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน   และการใช้ชีวิตที่เป็นระเบียบสะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้มาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการสะสางเพื่อขจัดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร สู่การจัดระเบียบเพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงานและการเรียนรู้โดยการทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบค้นหาสิ่งผิดปกติและบำรุงรักษาป้องกัน อันจะนำ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ภายใต้ความสุขของการทำงานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดี

  1. บุคลากรในหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน 5ส มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 100%
  2. บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
  3. บุคลากรในหน่วยงานต้องผ่านการอบรมความรู้พื้นฐาน 5ส ร้อยละ 100
  4. ทุกพื้นที่ของอุทยานพฤกษศาสตร์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ 4.50 ขึ้นไป

มาตรฐานพื้นที่ 5ส อุทยานพฤกษศาสตร์

มาตรฐานพื้นที่ 5ส อุทยานพฤกษศาสตร์ พื้นที่เรือนพักรับรอง ซึ่งให้บริการที่พักแก่บุคคลทั่วไป สะอาด สะดวก พร้อมกับสัมผัสทัศนียภาพอันสวยงาม แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีห้องพักให้บริการ จำนวน 15 ห้อง

ผังพื้นที่รับผิดชอบ

เป้าหมายการดำเนินงาน / ผลการประเมิน

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส ระยะเวลา 4 ปี ของอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงผลการประเมินแต่ละครั้ง