ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

 • เสริมสมรรถะบุคลากร ด้าน IT สร้าง High value service และ Premium service mind
 • ประชาสัมพันธ์งานบริการ Walailak Botanic Garden ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • ยกระดับการบริการ แบบ Full service ใช้ Application เสริมระบบการทำงานมากขึ้น
 • ผลักดันเข้าสู่ระบบมาตราฐานที่พัก แบบค่ายพักแรม ในระดับสากล  เช่น มีมาตรฐานที่พักรองรับ อย่างน้อย  1 ตรามาตรฐาน (SHA TAT)

ฝ่ายสวนพฤกษศาสตร์และรุขชาติ

 • จัดเก็บ สำรวจ พืช สัตว์ เพิ่มมากขึ้น และจัดทำสาระบบ จัดเก็บโดยใช้ ระบบ IT และ มี Platform เข้าถึงง่าย
 • จัดระบบแหล่งเรียนรู้ในอุทยานพฤกษศาสตร์ ควบคู่การพักผ่อน ของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป  จำนวนอย่างน้อย 5 จุด
 • จัดทำห้องเรียนธรรมชาติให้บริการแก่สำนักวิชา และหน่วยงานทั่วไป
 • ขยายพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืช และสัตว์ ทั้งในมหาวิทยาลัย และเครือข่าย จำนวน 3 สายพันธุ์
 • ส่งเสริมการตลาดแหล่งเรียนรู้ ควบคู่การพักผ่อน สร้างความเพลิดเพลิน ของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
 • ยกระดับ สวนสมุนไพร ให้เข้าสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย ร่วมกับเครือข่ายชุมชนภายนอก
 • ผลักดันสวนพฤกษศาสตร์ และรุกขชาติ เข้าสู่เวทีที่มีรางวัล เพื่อให้ได้รับรางวัลการันตีมาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 รางวัล

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการ จุดคุ้มทุน จัดหารายได้
 • ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • สร้าง value added  ของ service products พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา: โครงการจัดตั้ง Ecolodge เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ(Niche Market Tourists)
 • จัดทำการส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้วย service products พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสร้างอาชีพให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

ฝ่ายศูนย์ประสานงานและฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.

 • กระจายสำนักวิชาในการขอทุนวิจัย สู่บุคลากร และคณาจารย์ เพิ่มมากขึ้น  มากกว่า 10  สำนักวิชา
 • เพิ่มการอบรม และ บริการวิชาการร่วมมืองาน CSR กับเอกชน 
 • เพิ่ม ผลักดัน ทุนวิจัยปี 65 มากขึ้น 15%  จากทุนที่เคยได้รับ
 • ผลักดันพืชภาคใต้ ให้ขึ้นทะเบียนพืชอนุรักษ์ไทย อย่างน้อย 1 ชนิด
 • นอกจากการร่วมมือกับ อปท. และโรงเรียน
 • เพิ่มคุณภาพงานวิจัยโครงการ อพ. สธ.  ทั้งงานบริการวิชาการ และวิจัย สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
Facebook Comments Box