ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Suwit Wuthisuthimethavee

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

รองอธิการบดี

Chatchai-Kanlayanapaphon

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กัลยาณปพน

ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์

รวมพร คงจันทร์
นางรวมพร คงจันทร์

e-mail : kraompor@wu.ac.th

อาวุธ แก่นเพชร
นายอาวุธ แก่นเพชร

e-mail : karwut@wu.ac.th

นายยุทธกาน ไชยมณี
นายยุทธกาน ไชยมณี

e-mail : cyutthak@wu.ac.th

นางจีรังกานต์ ปักเข็ม
นางจีรังกานต์ ปักเข็ม

e-mail : jeerangkan.sr@wu.ac.th

นายสุรินทร์-จิตร์ถาวร
นายสุรินทร์ จิตร์ถาวร

e-mail : surin.ji@wu.ac.th

นายวินัย จำปาทอง
นายวินัย จำปาทอง

e-mail : winai.ja@wu.ac.th

Adirut Lamai
นายอดิรุจ ละม้าย

e-mail : adirut.la@wu.ac.th

 • การบริหารจัดการในส่วนของงานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน
 • การจัดอบรมการบริการต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วม
 • การจัดทำหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการเรียนรู้  ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ทางด้านพฤกษศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • บริหารดำเนินงาน เกี่ยวกับกิจกรรม การจัดหา โดยการจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการด้านพฤกษศาสตร์ รวมทั้งนโยบายให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับการดำเนินกิจการของอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • การจัดกิจกรรมบริการนำชมในสวนของพื้นที่จัดแสดง พื้นที่โรงเรือน รวมไปทั้งการนำชมในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 • จัดพัฒนาพื้นที่ จัดสวนรุกขชาติ สวนพฤกษชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งบริเวณแปลงรวมพันธุ์ไม้ ขยายพันธุ์ ดูแลรักษาและบำรุง จัดหาพรรณไม้เพื่ออนุบาล จัดแสดงและนไมาปลูกในสวนเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงพันธุ์พืช จัดการโรงเรือนพรรณไม้ (เดิมของ ฝ่ายสวนพฤกษศาสตร์และรุกขชาติ)
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและชนิดพันธุ์พืชบางชนิด รวมทั้งการทำงานวิจัยระหว่างนักวิชาการอุทยานพฤกษศาสตร์ และสถาบันอื่นๆ
 • การบริการจัดการพื้นที่ของอุทยานพฤกษศาสตร์ ทั้งในพื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่รวบรวมพันธุกรรมพืชวงศ์ต่างๆ พื้นที่สวนสมุนไพร และพื้นที่โรงเรือนต่างๆ ที่แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
 • รับผิดชอบในงานอุทยานพฤกษศาสตร์ทางด้านวิชาการ อ่ทิ การสำรวจรวบรวมพรรณไม้ การตรวจสอบรายชื่อพรรณไม้ การจัดทำตัวอย่างแห้ง การจัดทำป้ายชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ที่ปลูกในสวน การรวบรวมข้อมูลพืช และจัดทำฐานข้อมูลพืช การแปลงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ให้สามารถสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจได้ง่ายแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม
นางสาวนันทกาญจน์-บุญช่วย
นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย

e-mail : bnantaka@mail.wu.ac.th

ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ
ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ

e-mail:akarayut.ru@mail.wu.ac.th

นายภัทราวุธ สมปรีดา
นายภัทราวุธ สมปรีดา

e-mail : pattarawut.sm@wu.ac.th

นายเจนวิทย์ รักษาเจริญ
นายเจนวิทย์ รักษาเจริญ

e-mail : jaenvit.rk@wu.ac.th

 1. งานประสานงาน อพ.สธ. – มวล.
  – ประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการสนองพระราชดำริฯ การจัดคณะกรรมการ อนุกรรมการ อพ.สธ.- มวล. และงานประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – ประสานงานกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเครือข่ายภาคใต้ตอนบน
  – ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  – ประสานงานเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชดำริ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ในพื้นที่ภาตใต้ตอนบน
  – ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกรอบนโยบายของ อพ.สธ.
  – รับผิดชอบการจัดทำแผนงบประมาณที่เป็นงบปกติผนวกสนับสนุนไปที่สำนักงบประมาณภายหลังที่ทรงมีพระราชวินิจฉัย
 2. งานฝึกอบรม อพ.สธ. – มวล.
  – เป็นหน่วยอบรมดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับครู อาจารย์ ของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. 6 ครั้ง/ปี
  – เป็นศูนย์อบรมดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชดำริฯ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. 6 ครั้ง/ปี
  – เป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด
  – เป็นหน่วยงานฝึกอบรมงานด้านพฤกษศาสตร์ เช่น นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ การจำแนกพืชเบื้องต้น อบรมดูนกในอุทยานพฤกษศาสตร์ เป็นต้น
  – เป็นหน่วยงานการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ 1 ครั้ง/ปี
 3. งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร อพ.สธ. – มวล.
  – ดำเนินงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
  – ดำเนินงานโดยใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เพื่อวิจัยพัฒนา บริการวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยการสร้าง/ระดมเครือข่ายคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งนักวิจัยจากภายนอกที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการในวิชาการ
  – ดูแลรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านวิจัย และบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  – รับผิดชอบงานจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในส่วนงานวิจัย และงานที่สนองพระราชดำริฯ
นางสาวสายฝน-จิตนุพงศ์
นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์

e-mail : jsaifon@wu.ac.th

นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น
นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น

e-mail : bsakda@wu.ac.th

 1. งานบริการวิชาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  – เข้าเยี่ยมชม ให้ข้อมูลความรู้ในด้านวิชาการ
  – ประสานงานในการเข้ารับบริการในด้านต่างๆ
  – งานบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก
 2. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. งานผลิตสื่อและนิทรรศการหมุนเวียน การประสานงาน MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. งานจำแนกสัตว์ และการเก็บตัวอย่างสตั้ฟ และการดองตัวอย่าง เพื่อการศึกษาและจำแนก
 5. งานนิทรรศการกลางแจ้ง และงานวันเด็กแห่งชาติ
 6. งานติดตามการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
  – งานรายงานความก้าวหน้า
  – งานเนื้อหาภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
  – งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการนำข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาจัดแสดง
นางณัชธัญนพ สุขใส
นางณัชธัญนพ สุขใส

e-mail : snattany@wu.ac.th

นางสาวศุภลักษณ์-มุสิด
นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด

e-mail : cyutthak@wu.ac.th

Amolwan panmas
นางสาวอมลวรรณ ปานมาศ

e-mail : amolwan.pa@wu.ac.th

 1. งานด้านสารบรรณและอำนวยการ
  – หนังสือรับ (ออกเลข กลั่นกรอง เกษียณ ส่งหนังสือ)
  – หนังสือส่ง (ออกเลข – ส่งเรื่อง)
  – สแกนเอกสารแนบหนังสือส่งทั้งภายใน และภายนอก
  – ติดตามงานตามที่ ผอ.มอบหมาย
  – รับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน และทางไปรษณีย์
 2. งานเลขานุการผู้อำนวยการ
  – รับนัด/บริหารตารางนัดหมาย/บันทึกนัด/จัดเตรียมข้อมูลประกอบการนัดหมาย/ประสานงานรายละเอียดต่างๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 3. งานการตลาดประชาสัมพันธ์
  – ลงพื้นที่ถ่ายรูป/เขียนเนื้อหาข้อมูล/สือค้นข้อมูล/เผยแพร่ข่าวสาร/สาระความรู้ทางเฟสบุ๊ค เพจหน่วยงาน/แชร์ข้อมูลข่าวทุกโพสต์ไปยังเพจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – รายงานการเผยแพร่ประจำเดือน ประจำไตรมาส
 4. งานประชุมคณะกรรมการประจำ/ประชุมหน่วยงาน
  – ประสานงาน/นัดหมาย/จองห้อง/เบิกยืมเลิน/เตรียมเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย/เตรียมอาหาร/จัดทำวาระ/หนังสือเชิญประชุม/บันทึกมติ/รายงานการประชุม/หนังสือรับรองรายงาน/สรุปการรับรองรายงาน/เคลียร์ค่าใช้จ่าย
 5. งานแผนงานและงบประมาณ
  – จัดทำแผนยุทธศาสตร์
  – จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  – รายงานผลการดำเนินงานในระบบ E-Report
  – จัดทำข้อมูลรายงานผลเพื่อการนำเสนอข้อมูลรูปแบบต่างๆ
  – บันทึก/ติดตาม/รายงานการใช้งบประมาณในระบบSAP และผลปฏิบัติงานตามคำรับรอง OKRs
 6. หนังสือ/สารานุกรม และอื่นๆ
  – รวบรวม/สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนสรุปเนื้อหาสาระข้อมูล
 7. งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
  – จัดทำรายงาน/สนับสนุนการวิเคราะห์สังเคราะห์มาตรฐานการควบคุมภายใน/ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน/ประชุมการควบคุมภายใน
 8. งานประกันคุณภาพการศึกษา
  – ประสาน/รวบรวม/ผลการดำเนินงาน/จัดทำรายงาน
 9. งานบริหารงานบุคคล
  – จัดทำแผน/ประสานงานสรรหา บรรจุ/สรุปผลการมาปฏิบัติงาน การลา/ประสานงานประเมินผลการปฏิบัติงาน/รวบรวมข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ
  – ขับเคลื่อนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
 10. งานจัดซื้อจัดจ้าง
  – ขออนุมัติ ประกาศแต่งตั้ง จัดซื้อจัดจ้างในระบบ SAP
 11. งานสนับสนุนนโยบาย 5ส Green
  – ประชุม/กรรมการกลาง/ประสานงาน/ขับเคลื่อนกิจกรรม 5ส ภายในหน่วยงาน/ตรวจประเมิน self ordit/สรุปผลคะแนน/เผยแพร่คะแนนตามข้อกำหนด
 12. บริหารทรัพย์สินและรายได้
  – จัดทำแผน/ขออนุมัติ/ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้อง/จัดประชุม/ดำเนินการกระบารการสรรหาผู้ประกอบการ/ควบคุมบันทึกค่าใช้จ่าย/รายงานข้อมูล
  – ประสานงาน/จัดทำหนังสือตอบรับ/ขออนุมัติงบ/ยืมคืนเงิน/เลิกจ่าย/เคลียร์ค่าใช้จ่าย/บันทึกรายงาน ผล พ.7/บันทึกสรุปผลโครงการบริการวิชาการ
  – การบริหารจัดการรายได้และงบประมาณจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
 13. งานพัสดุและอาคารสถานที่
  – เบิกจ่ายพัสดุ/ประสานงานการตรวจครุภัณฑ์ประจำปี/ร่างหนังสือการจำหน่ายครุภัณฑ์
 14. งานประสานงานทั่วไป
  – แจ้งข่าวสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน
  – การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก
 15. อบรม/สัมนา
  – จัดการตามแผนการอบรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการแจ้งให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
 16. งานบริหารจัดการ Bota Home
  – ประสานงานผู้เข้าพัก
  – ติดตามดูแลการใช้สถานที่ และดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
  – จัดเก็บรายได้ จัดทำบัญชีรับ จ่าย และการนำส่งเงินรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย