โครงสร้างองค์กร อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดี

โครงสร้างองค์กร อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างองค์กร อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

ผู้อำนวยการ อุทยานพฤกษศาสตร์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายสวนพฤกษศาสตร์และรุกขชาติ

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ฝ่ายศูนย์ประสานงานและฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. - มวล.

 1. งานการเงิน บัญชีและพัสดุหน่วยงาน
 2. งานอำนวยการ /สารบรรณหน่วยงาน
 3. งานแผนและงบประมาณหน่วยงาน
 4. งานหารายได้ บริการเรือนพักรับรอง
  และลานกางเต็นท์
 5. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 6. งานบริหารสำนักงาน ประสานงาน
นางเขมรุจิ ชูภิรมย์

นางเขมรุจิ ชูภิรมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. . งานศูนย์ข้อมูลพืชและหอพรรณไม้งานจำแนกพรรณไม้
 2. งานศึกษาพรรณไม้ป่าธรรมชาติและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 3. งานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และฝึกอบรมทางด้าน
  พฤกษศาสตร์
 4. งานเทคโนโลยีชีวภาพและการผลิตพืช
 5. งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพพืช
 6. งานประยุกต์ใช้พันธุ์พืช
 7. งานสวนรุกขชาติและงานดูแลพื้นที่ภูมิสถาปัตย์
 8. งานสวนพฤกษชาติและแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ตามวงศ์
 9. งานสวนสมุนไพร และงานสนุบสนุนการเรียนการสอน
 10. งานเรือนเพาะชำ เรือนกระจกแสดงพันธุ์ไม้งานขยายพันธุ์ไม
นางรวมพร คงจันทร์

นางรวมพร คงจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

นางจีรังกานต์ ปักเข็ม

นางจีรังกานต์ ปักเข็ม

นักวิทยาศาสตร์

นายสุรินทร์ จิตร์ถาวร

นายสุรินทร์ จิตร์ถาวร

นักวิทยาศาสตร์

 1. งานบริการวิชาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี
 2. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี
 3. งานผลิตสื่อและนิทรรศการหมุนเวียน
 4. งานจำแนกสัตว์และการเก็บตัวอย่างสตั้ฟ และ
  การดอง เพื่อการศึกษาและจจำแนก
 5. งานนิทรรศการกลางแจ้งและงานวันเด็ก
  แห่งชาติ
 6. งานบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก
  และสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้
นายอาวุธ แก่นเพชร

นายอาวุธ แก่นเพชร

นักวิทยาศาสตร์

นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น

นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น

นายช่างเทคนิค

 1. . ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มีหน้าที่ในการประสานงานกับเครือข่าย
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. รวมทั้ง
  ประสานงานกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ภายนอก
  มหาวิทยาลัย รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์
  โรงเรียน และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชดำริใน
  งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ในภาคใต้ตอนบน เพื่อให้การดำเนิน
  กิจกรรมเป็นไปตามกรอบนโยบายของ อพ.สธ.
 2. งานฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล. มีหน้าที่เป็นหน่วยอบรมดำเนินงานสวน
  พฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ให้กับครู
  อาจารย์ของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. และ
  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชดำริในงานฐาน
  ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการ
  ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด
 3. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร. มีหน้าที่ในการอนุรักษ์และใช้
  ประโยชน์ทรัพยากรโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานสนอง
  พระราชดำริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ
  ในภูมิภาค เพื่อวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรสู่การใช้ประโยชน์อย่าง
  ยั่งยืน ประสานงานกำหนดในการใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัยสนอง
  พระราชดำริ อพ.สธ. เพื่อวิจัยพัฒนา บริการวิชาการ ฯลฯ
นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย

นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์

นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ

ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายยุทธกาน ไชยมณี

นายยุทธกาน ไชยมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศุภวิชญ์ ยืดยาวคง

นายศุภวิชญ์ ยืดยาวคง

ลูกจ้างชั่วคราว

นายภัทราวุธ สมปรีดา

นายภัทราวุธ สมปรีดา

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวินัย จำปาทอง

นายวินัย จำปาทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด

นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด

ลูกจ้างชั่วคราว