อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ให้บริการเรือนพักรับรอง สำหรับกิจกรรมค่ายพักแรม และงานอบรมสัมมนา ซึ่งได้รับมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย . ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย
        อาคารเรือนพักรับรองอุทยานพฤกษศาสตร์ มีจำนวนห้องพัก 15 ห้อง พักได้ห้องละ 10 คน โดยมีอาคารห้องน้ำแยกออกจากตัวอาคารที่พัก มีอาคารห้องน้ำผู้หญิง และอาคารห้องน้ำผู้ชาย แต่ละอาคารมีห้องอาบน้ำจำนวน 10 ห้อง และห้องส้วมจำนวน 10 ห้อง
        ค่าบริการเรือนพักรับรองอุทยานพฤกษศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังนี้
               – ห้องพักแบบเครื่องปรับอากาศ พักจำนวน 1 – 3 คน ราคา 500 บาท
               – ห้องพักแบบเครื่องปรับอากาศ พักจำนวน 4 – 6 คน ราคา 900 บาท
               – ห้องพักแบบเครื่องปรับอากาศ พักจำนวน 7 คนขึ้นไป ราคา 1,500 บาท
               – ห้องพักแบบพัดลม พักจำนวน 1 คืน ราคาหัวละ 100 บาท
               – ห้องพักแบบพัดลม พักจำนวน 2 – 3 คืน ราคาหัวละ 80 บาท
               – ห้องพักแบบพัดลม พักจำนวน 4 คืน ขึ้นไป ราคาหัวละ 50 บาท
        **สามารถติดต่อจองสถานที่ พร้อมขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ สำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป อุทยานพฤกษศาสตร์
(คุณเขมรุจิ ชูภิรมย์ 0-7567-6105 หรือ 0802653578)

เรือนพักรับรอง อุทยานพฤกษศาสตร์