ผังพื้นที่อาคารเรือนสมุนไพร

พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละโซน

พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคน

  • ห้องผู้อำนวยการ
  • ห้องสำนักงาน

พื้นที่ตู้เอกสาร และตู้จัดเก็บวัสดุสำนักงาน

การจัดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบดังนี้

โต๊ะแบบที่-1-WBP
โต๊ะแบบที่-2-WBP