มาตรฐานกลาง 5ส Green

มาตฐานกลาง 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565
(ปรับแก้ไขวันที่ 17 มกราคม 2565)

มาตฐานกลาง 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565
(ฉบับปรับปรุงตามคำแนะนำจากการประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในมาตรฐานที่ 3 และ13)