แผนกิจกรรมการดำเนินการ 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการดำเนินงาน
เป้าหมาย
  • บุคลากรในหน่วยงานต้องผ่านการอบรมความรู้พื้นฐาน 5ส ร้อยละ 100
  • ทุกพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย มีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ 4.50 ขึ้นไป