กิจกรรมโรงเรียนวัดนางพระยา

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบริการทางวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดนางพระยา ซึ่งมีน้องๆนักเรียน และคณะอาจารย์ เข้าร่วม จำนวน 60 คน โดยมีวิทยากรของอุทยานพฤกษศาสตร์เป็นผู้บรรยาย