Uncategorized

ค่ายบริการวิชาการ การทัศนศึกษานำชมสวนสมุนไพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

        วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 …

ค่ายบริการวิชาการ การทัศนศึกษานำชมสวนสมุนไพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง Read More »

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โคงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ตามจังหวัดในภาคใต้

เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โคงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ตามจังหวัดในภาคใต้

อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2563 ภายใต้โครงการ อพ.สธ.

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2563 เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

ประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

อุทยานพฤกษศาสตร์ กับภาระกิจหลักของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

อุทยานพฤกษศาสตร์ กับภาระกิจหลักของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก …

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read More »

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก …

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read More »