อบรมซอฟต์แวร์ อพ.สธ.

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายประสานงานการฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม “ซอฟต์แวร์สำหรับการอนุรักษ์พันธุกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์และมีส่วนร่วมในยุคประเทศไทย 4.0”

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ อาจารย์สุธีระ ทองขาว กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีผู้ร่วมอบรมจากหน่วยงานท้องถิ่น และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 50 คน โดยีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สามารถบันทึกข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเรียนรู้แบบออนไลน์เหมาะกับยุคประเทศไทย 4.0 ขอขอบคุณวิทยากรจากศูนย์เทคโลยีดิจิทัล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยานพฤกษศาสตร์