กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 90 คน และคณะครูผู้ควบคุม 6 คน
กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการให้ความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติการจริง ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้
1. นำชมอาคารกายวิภาคศาสตร์
2. ชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. การทดลองการวิเคราะห์อาหารในกระเพาะปลา
4. การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
5. การศึกษาเรียนรู้เรื่องพืช
6. กิจกรรมนันทนาการ

                                               …………………………………………………………………………………………………………………..

Facebook Comments Box