กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลแสงทอง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงทอง ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 97 คน
กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการให้ความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติการจริง ใน 3 ฐานกิจกรรม ดังนี้
ฐานที่ 1 ด้านวิทยายาศาสตร์ (วิทยากร คุณอางุธ แก่นเพชร นักวิทยาศาสตร์อุทยานพฤกษศาสตร์) เรียนรู้เรื่องการเกิดหินอัคนี และทดลองปฏิบัติการจริง

ฐานที่ 2 ด้านดาราศาสตร์ (วิทยากร คุณยุทธกาน ไชยมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอุทยานพฤกษศาสตร์) เรียนรู้และฝึกการใช้กล้องหลายรูปแบบ เพื่อใช้ในการดูดาว ดวงอาทิตย์ และเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์

ฐานที่ 3 ด้านพฤกษศาสตร์ (วิทยากร คุณสุรินทร์ จิตร์ถาวร นักวิทยาศาสตร์อุทยานพฤกษศาสตร์) เรียนรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆ โดยเน้นพืชกินแมลง ในโรงเรือนหม้อข้าวหม้อแกงลิง

                                               …………………………………………………………………………………………………………………..

Facebook Comments Box