ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา

วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการวิชาการร่วมกับ ส่วนงานบริการวิชาการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และครู โรงเรียนอนุบาลพังงา รวม จำนวน ๑๐๔ คน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลพังงาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบค่ายเสริมประสบการณ์ การทดลองฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมความรู้ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ให้ความรู้ แนะนำการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดบริการวิชาการ ๓ ฐาน คือ
ฐานที่ ๑ การประโยชน์จากพืชสมุนไพร
ฐานที่ ๒ การทำพวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้
ฐานที่ ๓ การศึกษาทดลองเรื่องหินอัคนี
และคืนวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีการจัดกิจกรรม “ดูดาวเบื้องต้น” ให้น้อง ๆ ได้ฝึกดูดาวจริงด้วย กิจกรรมของนักเรียนและครูทั้ง ๓ วัน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานพฤกษศาสตร์ และใช้บริการที่พัก ของอุทยานพฤกษศาสตร์ ตลอดการร่วมกิจกรรม