สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล. และส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มวล.) กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์ผล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะฯ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ  และอาจารย์สุธีระ  ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ กรรมการและเลขานุการฯ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ 6  วันที่ 26 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  และการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในปี พ.ศ 2565 พร้อมกันนี้ ได้นำคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงาน ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ และอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ภาพข่าว : อาวุธ  แก่นเพชร