กิจกรรมโรงเรียนปากพนัง

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับน้องๆ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนปากพนัง จำนวน 100 คน คณะครูผู้ควบคุม 4 ท่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในอุทยานพฤกษศาสตร์ โดยประกอบด้วยฐานกิจกรรม 3 ฐานกิจกรรมซึ่งมีวิทยากรอุทยานพฤกษศาสตร์ และวิทยากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดฐานกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยฐานกิจกรรมดังนี้
ฐานกิจกรรมที่ 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ฐานกิจกรรมที่ 2. ยาดมสมุนไพรไทย
ฐานกิจกรรมที่ 3. การทำข้อมูลศึกษาพรรณไม้

ภาพ/ข่าว โดย อุทยานพฤกษศาสตร์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562