กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านทวดทอง

0199

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๔๐ คน ณ อาคารวิชาการ ๗ โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๖ ฐานกิจกรรมความรู้ ดังนี้
๑. เรียนรู้เรื่องดูดาว
๒. สมุนไพรในครัว
๓. การทดสอบสารปนเปื้อน
๔. การเกิดหินอัคนี
๕. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
๖. ร่างกายของเรา


สิงหาคม 29, 2560