กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4

0138

อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลไทยบุรี ตำบลหัวตะพาน ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลโมคลาน และตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จำนวน ๑๖ โรงเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๘๐ คน ในระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ (อาคารวิชาการ ๗) โดยประกอบด้วยฐานความรู้ให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติตามฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
๑. การทดสอบโปรตีน
๒. การทดสอบหมู่เลือดและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
๓. รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกายของเรา
๔. การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
๕. เรียนรู้เรื่องดวงดาว และการดูดวงอาทิตย์ด้วยกล้องดูดวงอาทิตย์
๖. การทดลองการเกิดหินอัคนี

0139

0150

0159

สิงหาคม 28, 2560