0131

ประชุมคณะครูโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4

คณะครูโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๔ ใช้พื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ (อาคารวิชาการ๗)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๔ จำนวน ๓๘๐ คน เข้าร่วม