อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม

0104

วันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดเทวดาราม ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน ๒๘ คน
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทางอุทยานพฤกศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลองทำการ สต๊าฟปู ซึ่งจะใช้ปูม้าในการทดลองปฏิบัติ นักเรียนจะได้รู้กระบวนการรักษาตัวอย่าง โดยการสต๊าฟ

กรกฎาคม 6, 2560