นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน

0105

วันนี้เมื่อช่วง 10.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน เยี่ยมชมนิทรรศการภายใน และพบปะบุคลากรในสังกัดอุทยานพฤกศาสตร์
ณ อาคารวิชาการ ๗

กรกฎาคม 6, 2560