Previous slide
Next slide

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ข่าวเด่น

สานต่อความร่วมมือ องค์การส่วนพฤกษศาสตร์
สานต่อความร่วมมือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

            วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 นำโดย รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีท่าน ศ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ หารือความร่วมมือ อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

                วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และคณะ ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อหารือความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมี รศ.ดร.สุวิทย

Killer plants
รับมอบชุดนิทรรศการหมุนเวียน “พฤกษ์พิฆาต” จาก อพวช.

                วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ได้ร่วมรับมอบชุดนิทรรศการหมุนเวียน “พฤกษ์พิฆาต” จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

            วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 นำโดย รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีท่าน ศ

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

อพ.สธ.-มวล. เข้าร่วมการจัดการดำเนินงาน ณ เวทีกลางการนำเสนอผลงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
อพ.สธ.-มวล. เข้าร่วมการจัดการดำเนินงาน ณ เวทีกลางการนำเสนอผลงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม

การนำเสนอผลงานของโรงเรียน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโยธินบำรุงและโรงเรียนวิเชียรมาตุ
การนำเสนอผลงานของโรงเรียน งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุงและโรงเรียนวิเชียรมาตุ

             วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จั

การเยี่ยมชมบูทของสมาชิกภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้
การเยี่ยมชมบูทของสมาชิกภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้

              วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม

เยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ศูนย์ประสานงานอพ.สธ. ภาคใต้
เยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

              วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บูธนิทรรศการ อพ.สธ.-ภาคใต้ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ลงพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ "มานิ"
ลงพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ “มานิ” เพื่อนำมาจัดแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ

                วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 อุทยานพฤกษศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ในการนำคณะอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ลงพื้นที่ศ

ประชุมกำกับติดตามความคืบหน้างานนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เทพรัตนราชสุดาฯ
ประชุมกำกับติดตามความคืบหน้า งานนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เทพรัตนราชสุดาฯ

                วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 2566 รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะผู้ควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยวลัยล

ประชุมกำกับติดตามความคืบหน้างานนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เทพรัตนราชสุดาฯ
ประชุมกำกับติดตามความคืบหน้างานนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

              วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 อุทยานพฤกษศาสตร์นำโดย รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ประธานที่ประชุมกำกับติดตามความคืบหน้างานนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลัก

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิทธภัณฑ์ฯ

                วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ผศ.ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ ที่ปรึกษา รศ.ดร.รุ่งร

ข่าวบริการวิชาการ

Science & Nature Camp
Science & Nature Camp 2023

                วันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 ห้องเรียนธรรมชาติ Lomfon Nature Camp จัดค่าย Science & Nature Camp 2023 โดยจัดกิจกรรมมอบความสนุกสนาน และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในร

โรงเรียนบ้านหนองท่อม
โรงเรียนบ้านหนองท่อม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

                วันศุกร์ที่ 6  ตุลาคม 2566 เมื่อช่วงเช้าอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บริการวิชาการแก่น้อง ๆ ชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองท่อม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีวิทยากร

ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ศพด.อบต.เปลี่ยน
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ศพด.อบต.เปลี่ยน

วันที่ 19 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมีกิจกรรม 3 ฐานกิจกรรมประกอบด้วย – ก

watmaheyong
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนเข้าร่วม

ข่าวการให้บริการ

ผู้บริหาร CP เข้าเยี่ยมชม อุทยานพฤกษศาสตร์
ผู้บริหาร CP เข้าเยี่ยมชม อุทยานพฤกษศาสตร์

            วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำโดย คุณกีระวี อัศวจิตตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมภาพลักษณ์การสรรหา และคณะไ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งชน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งชน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

                วันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งชน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

              วันนี้ 18 กันยายน 2566 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพ

นำชมอุทยานฯ ผู้เข้าอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำชมอุทยานฯ ผู้เข้าอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

             วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมผู้เข้าอมรมในกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพั

WMC ในกิจกรรม WMC ฮีลใจให้ Friends ระดมทุนให้กับชมรมบ้านรักสุนัขและช่วยเหลือมาจรจัด

WMC ฮีลใจให้ Friend ระดมทุนให้กับชมรมบ้านรักสุนัขและช่วยเหลือหมาจรจัด วันพฤหัสดบีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 พบกับ WMC ในกิจกรรม WMC ฮีลใจให้ Friends ระดมทุนให้กับชมรมบ้านรักสุนัขและช่วยเหลือมาจรจัด ตลาดพฤห

WMC ฮีลใจให้ Friends
WMC ฮีลใจให้ Friends ระดมทุนให้กับชมรมบ้านรักสุนัขและช่วยเหลือมาจรจัด

WMC ฮีลใจให้ Friends ระดมทุนให้กับชมรมบ้านรักสุนัขและช่วยเหลือมาจรจัด วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 พบกับฮีลใจให้ Friend ระดมทุนให้กับชมรมบ้านรักสุนัขและช่วยเหลือหมาจรจัด พบกับการร้องเพลงสุดชิลกับว

WU MC Tonight
WU MC Tonight

พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พบกับ วงดนตรี WU MC วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2566 พบกับวงตนตรี WU MC ในการระดมทุนให้กับชมรมบ้านรักสุนัขและช่วยเหลือมาจรจัด ตั้งแต่เวลา 16.00-21.30 น. ณ ตลาดพฤหัสหรรษา Bota

botamarket
This is Bota Green Market Chic ฿ Chill

หอมฉุย มาแต่ไกล           หวานเจี๊ยบ           หน้าตาก็ดีนะ           เปรี้ยวปาก          

ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ รวบรวมสายพันธุ์ พื้นที่แปลงว่างในอุทยานพฤกษศาสตร์
ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ รวบรวมสายพันธุ์ พื้นที่แปลงว่างในอุทยานพฤกษศาสตร์

                วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 80 ต้น 18 สายพันธุ์ เช่น พรรณไม้เ

5S 2566
อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมรับการประเมินกิจกรรม 5ส

        วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้ารับการประเมินกิจกรรม 5ส เพื่อให้สอดคล

นักศึกษาจิตอาสา ร่วมเก็บขยะ รอบบริเวณอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษาจิตอาสา ร่วมเก็บขยะ รอบอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะทั่วบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำและบนพื้นหญ้า ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลั

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "จิตวิทยาการให้บริการ"
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “จิตวิทยาการให้บริการ”

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “จิตวิทยาการให้บริการ” ณ ห้องประช

calendar

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 204
  • 2,560
  • 11,949
  • 250,511
  • 639,343