04.1

รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

 

อุทยานพฤกษศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา และอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ การจำแนกพรรณไม้ การตรวจเอกลักษณ์พืช และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ครู หรือผู้สนใจทั่วไป ค่าลงทะเบียนคนละ 1,100 บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้

หมายเหตุ ** ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืด 1 ตัว เอกสารอบรมและอุปกรณ์ในกิจกรรม พร้อมกระเป๋าผ้า 1 ชุด ที่พัก อาหารและเครื่องดื่มบริการตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม โทร. 075 -673-000 ต่อ 4114 หรือ โทร. 080-265-3578