ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 146 คน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการให้ความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติการจริง ในฐานกิจกรรม ดังนี้


ฐานกิจกรรมที่ 1 การเรียนรู้เรื่องพืช โดย คุณสุรินทร์ จิตต์ถาวร นักวิทยาศาสตร์
ฐานกิจกรรมที่ 2 เรียนรู้เรื่องดวงดาว ดาราศาสตร์พื้นฐาน รวมถึงการใช้กล้องส่องดาว กล้องส่องดวงอาทิตย์ โดย คุณยุทธกาน ไชยมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฐานกิจกรรมที่ 3 การทำพวงกุญแจจากกล่องพลาสติก โดยคุณศุภลักษณ์ มุสิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฐานกิจกรรมที่ 4 การทดลองผีเสื้อโครมาโทรกราฟี โดยคุณอาวุธ แก่นเพชร นักวิทยาศาสตร์
ฐานกิจกรรมที่ 5 การสำรวจป่า และเส้นทางเดินธรรมชาติ โดยคุณวินัย จำปาทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และคุณศักดิ์ดา ใบมิเด็น นายช่างเทคนิค

Facebook Comments Box