เบิกฟ้าทะเลกลาย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ ชายหาดบ้านปากดวด หมู่ที่1 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกลาย และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าของชุมชน
ซึ่งทางอุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดเตรียมชุดนิทรรศการทางทะเลไปร่วมจัดแสดง อะทิเช่น
– สื่อความรู้เรื่อง สัตว์สวงน 4 ชนิดใหม่ของไทย
– สื่อความรู้เรื่อง พะยูน
– กิจกรรมการทำพวงกุญแจสัตร์สวงน DIY จากกล่องพลาสติก