พิธียกเสาเอก อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้มีพิธีการยกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิธียกเสาเอกโดย คณะพราหมณ์สุเมธ พรหมชาติ และพิธีการทางพุทธศาสนาเพื่อความเป็นศิริมงคล โดย พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16 17 18 และเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานพิธีมีบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัทผู้รับเหม่าเข้าร่วมประกอบพิธี