เบิกฟ้าทะเลกลาย ชายหาดบ้านปากดวด

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากองค์การส่วนตำบลกลาย ให้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน เบิกฟ้าทะเลกลาย ณ ชายหาดบ้านปากดวด หมู่ 1 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกลาย และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าของชุมชน