ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านเขาวัง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 76 คน กิจกรรมประกอบด้วย
– การใช้กล้องดูดาวเบื้องต้น
– การดูผิวดวงอาทิตย์ด้วยกล้องดูดวงอาทิตย์
– การลอยตัวในน้ำ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนที่อยู่รายรอบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง (สกอ.)