ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 76 คน กิจกรรมประกอบด้วย
– ฐานกิจกรรมวงจรไฟฟ้า
– ฐานกิจกรรมการเกิดหินอัคนี
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนที่อยู่รายรอบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง (สกอ.)