ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคา 2561
คณะทำงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖
ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และ
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มาเป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมงาน