พิธีเปิด การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น ๑๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดการฝึกอบรม “ปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๒/๒๕๖๑” กล่าวเปิดงานโดย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การบรรยาย แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
โดย ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.
รวมถึงการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑