การบรรยาย แนวทางดำเนินงาน (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้มีการจัดการบรรยาย แนวทางดำเนินงาน เพื่องานเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ มาบรรยายแนวทางการดำเนินงาน โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมการรับฟัง

(สามารถดูรายละเอียด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มวล.) ได้ที่ https://rspg.wu.ac.th/