มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ รวมเดินทางศึกษาดูงาน ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศึกษา ดูงาน เรียนรู้ การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 “ศักยภาพมากล้น มีให้เห็น” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และคณะ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำชมงานโดยภาพรวม เพื่อนำมาเป็นแนวทางการจัดเตรียมงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป