จัดบูธนิทรรศการในงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” จังหวัดสระบุรี

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน บ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมจัดบูธนิทรรศการในงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ซึ่งจัดขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 จังหวัดสระบุรี

เมษายน 25, 2561