วัตถุประสงค์

1.1   เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

1.2   เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ศึกษาและวิจัยพันธุ์พืชเขตร้อนในวงศ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์พืชหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ของประเทศไทย

1.3  เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชเขตร้อน

1.4 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค

1.5  เพื่อเป็นแหล่งเรือนพักรับรองของนักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแหล่งค่ายพักแรมของกลุ่มนักเรียนทั่วไป

1.6  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน