Big Cleaning

กิจกรรม Big cleaning อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Before And After

    วันนี้ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน
     ภายหลังได้มีเจ้าหน้าที่เผยว่า ในขณะที่กำลังขนของไปอีกที่เจ้าตัว “ฉาบพลัดรถ” แต่เกาะลังเอาไว้ได้ จึงไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
     อย่างไรก็ตาม ผอ.อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้กำชับว่า การทำความสะอาดหรือการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องตั้งอยู่บนความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุด้วย

 

Previous slide
Next slide