การให้บริการใช้สถานที่และเรือนพักรับรอง โรงเรียนเวียงสระ

        วันที่ 8 – 9 เมษายน 2564อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการสถานที่และเรือนพักรับรองแก่นักเรียนโรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 105 คน 

Facebook Comments Box