ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

        วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 38 คน โดยมีการแบ่งเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้
        – กิจกรรมหินอัคนี
        – กิจกรรมดาราศาสตร์
        – กิจกรรมยาดมสมุนไพร
        – กิจกรรมการทำพรรไม้แห้ง

Facebook Comments Box