ค่ายบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

        วันพุธที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการวิชาการการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 63 คน ซึ่งทางอุทยานพฤกษศาสตร์ได้จัดวิทยากรบรรยายและลงมือปฏิบัติ

Facebook Comments Box