ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง

        วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการวิชาการการจัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 18 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 76 คน ร่วมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 94 คน ซึ่งทางอุทยานพฤกษศาสตร์จัดเตรียมฐานกิจกรรการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทดลองทำจริงโดยแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้
        – กิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมสวนสมุนไพร
        – กิจกรรมดาราศาสตร์
        – กิจกรรมการปลูกสับปะรดสี

Facebook Comments Box