การให้บริการใช้สถานที่ ที่พักเรือนพักรับรอง ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

        วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการใช้สถานที่ ที่พักเรือนพักรับรอง ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นักเรียน จำนวน 192 คน และคุณครู 95 คน คุณครูผู้ควบคุมจำนวน 6 คน ซึ่งได้รับการติดต่อประสานงานการจัดค่ายโดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

Facebook Comments Box