การให้บริการใช้สถานที่ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุราษฎร์ธานี

        วันเสาร์ที่ 13 – 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการที่พักเรือนพักรับรอง และสถานที่บริเวรสวนอุทยานพฤกษศาสตร์จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรีนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้รับการประสานงานค่ายจากสำนักวิชาวิยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 126 คน

Facebook Comments Box