ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนบ้านขุนทะเล

        วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการวิชาการ แก่นักเรียนโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนบ้านขุนทะเล อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช  จำนวน 55 คน โดยมีการแบ่งเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้
        – กิจกรรมของทางโรงเรียน
        – กิจกรรมดาราศาสตร์
        – กิจกรรมพืชสมุนไพร

Facebook Comments Box