การให้บริการใช้สถานที่ จัดกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนชุมชนใหม่

        วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการพื้นที่สวนอุทยานพฤกษศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 70 คน โดยมีคณาจารย์เป็นวิทยากรประจำกลุ่มในแต่ละฐาน

Facebook Comments Box