ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92

        วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 83 คน โดยมีการแบ่งเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้
        – ยาพืชสมุนไพร
        – สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
        – การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR ฟื้นคืนชีพ
        – ผีเสื้อโครมาโทกราฟี

Facebook Comments Box