ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

        วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 80 คน โดยมีการแบ่งเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้
        – กิจกรรมวิทยาศาสตร์
        – กิจกรรมดาราศาสตร์
        – กิจกรรมยาดมสมุนไพร

Facebook Comments Box