Operating Area

Fee rate

Academic Service

Gallery

Download

counter widget

NATURAL HISTORY MUSEUM

WALAILAK UNIVERSITY

Learn how to maintain a comfortable and healthy posture, with our comprehensive class that goes through the most popular Yoga and Pilates postures. These postures are gears to make your body more flexibile and agile.

HERBAL GARDEN

Learn how to maintain a comfortable and healthy posture, with our comprehensive class that goes through the most popular Yoga and Pilates postures. These postures are gears to make your body more flexibile and agile.

CANOPY WALKWAY

Learn how to maintain a comfortable and healthy posture, with our comprehensive class that goes through the most popular Yoga and Pilates postures. These postures are gears to make your body more flexibile and agile.

RESOURCE DATABASE

Learn how to maintain a comfortable and healthy posture, with our comprehensive class that goes through the most popular Yoga and Pilates postures. These postures are gears to make your body more flexibile and agile.

Previous
Next
(อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ)
What tree are you suitable for?
Herbarium Database
Biodiversity of Animals Database
Planting trees in honor
Herb garden plants
Bamboo garden

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 146 คน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการให้ความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติการจริง ในฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานกิจกรรมที่ 1 การเรียนรู้เรื่องพืช โดย คุณสุรินทร์ จิตต์ถาวร นักวิทยาศาสตร์ฐานกิจกรรมที่ 2 เรียนรู้เรื่องดวงดาว

Read More »

โรงเรียนผู้สูงอายุเยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ รวมต้อนรับคณะโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาสาร ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 70 คนเข้าเยี่ยมชมในอุทยานพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีวิทยากรอุทยานพฤกษศาสตร์นำชมพื้นที่ต่างๆในอุทยานพฤกษศาสตร์ และเยี่ยมชมเรือนเพาะชำ ฟังการบรรยานเรื่อง พืชกินแมลง ดูกล้องส่องดาวดวงอาทิตย์ รวมถึงการนำคณะโรงเรียนผู้สูงอายุ เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์

Read More »

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (กอ.รมน.) ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกศุภชัย ปรีชามาตย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ได้แก่ นายอำเภอท่าศาลา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าศาลา ผู้อำนวยการและบุคลากรอุทยานพฤกษศาสตร์ เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน. และเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จำนวน 71 คน กิจกรรมส่งเสริมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Read More »

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 90 คน และคณะครูผู้ควบคุม 6 คน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการให้ความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติการจริง ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้1. นำชมอาคารกายวิภาคศาสตร์2. ชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ3. การทดลองการวิเคราะห์อาหารในกระเพาะปลา4.

Read More »

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลแสงทอง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงทอง ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 97 คนกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการให้ความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติการจริง ใน 3 ฐานกิจกรรม ดังนี้ฐานที่ 1 ด้านวิทยายาศาสตร์ (วิทยากร คุณอางุธ แก่นเพชร

Read More »

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสตูล

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูลที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน และครูผู้ควบคุม 5 คน

Read More »
counter widget