Previous
Next
(อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ)
What tree are you suitable for?
Herbarium Database
Biodiversity of Animals Database
Planting trees in honor
Herb garden plants
Bamboo garden

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น

Read More »

เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โคงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ตามจังหวัดในภาคใต้

Read More »

เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โคงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ตามจังหวัดในภาคใต้

Read More »

อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2563 ภายใต้โครงการ อพ.สธ.

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2563 เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

Read More »

ประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

อุทยานพฤกษศาสตร์ กับภาระกิจหลักของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Read More »

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

อุทยานพฤกษศาสตร์ กับภาระกิจหลักของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Read More »
counter widget