แมลงปอเสือลายประดับ
  • ชื่ออื่น : –
  • ชื่อสามัญ : Clubtail Dragonfly
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ictinogomphus decoratus (Selys, 1854)
  • ชื่อวงศ์ : Gamphidae

ลักษณะ
  ตัวผู้ อกสีดำและมีแถบสีเหลืองอมเขียว ท้องมีสีดำ บริเวณปล้องท้องมีสีเหลืองอมเขียว

ถิ่นอาศัย
  ทุ่งหญ้า, ป่าละเมาะ, ป่าเบญจพรรณ

สถานภาพ
  พบบ่อย

บรรณานุกรม
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2559). คู่มือแมลง. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (2562). แมลงปอเสือลายประดับ. สืบค้นจาก  http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofinsect&view=showone&id=805.

กลับไปยังหน้าหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์