ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในอุทยานพฤกษศาสตร์

Biodiversity on animals of Walailak Botanic Garden

   อุทยานพฤกษศาสตร์มีระบบนิเวศป่าที่เป็นป่าดิบแล้ง เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด ได้แก่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มแมลง สัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  สัตว์กลุ่มปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

แมลง Insects

เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มสัตว์ขาข้อ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ หัว อก และท้อง ส่วนหัวมีหนวด 1 คู่ และมีส่วนของปากอยู่ ส่วนอกประกอบด้วย 3 ปล้อง ซึ่งแต่ละปล้องมีขา 1 คู่ ขาลักษณะเป็นข้อ ปล้องอก 2 ปล้องท้ายมีปีกปล้องละ 1 คู่ หรือมีปีกที่ปล้องใดปล้องหนึ่งเพียงคู่เดียวหรือไม่มีเลย

แมลงปอ Dragonflies

ผีเสื้อกลางวัน ผีเสื้อกลางคืน Butterflies and moths

งู Snake

งู เป็นสัตว์เลื้อยคลานอันดับหนึ่ง ไม่มีขา ไม่มีเปลือกตา มีเกล็ดปกคลุมผิวหนังทั่วทั้งลำตัว ลักษณะลำตัวยาวซึ่งโดยขนาดของความยาวนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของงู ปราดเปรียวและว่องไวในการเคลื่อนที่ มีลิ้นสองแฉกเพื่อใช้สำหรับรับความรู้สึกทางกลิ่น จัดอยู่ในชั้น Reptilia, ตระกูล Squamata, ตระกูลย่อย Serpentes โดยทั่วไปแล้วงูจะกลัวและไม่กัด นอกเสียจากถูกรบกวนหรือบุกรุก จะเลื้อยหลบหนีเมื่อมีสิ่งใดเข้ามาใกล้บริเวณที่อยู่ ออกล่าเหยื่อเมื่อรู้สึกหิว โดยกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหาร ยกเว้นงูบางชนิดที่กินงูด้วยกันเอง เช่น งูจงอาง สามารถมองเห็นได้ดีในที่มืดและในเวลากลางคืน

ผีเสื้อกลางคืน Motn

ผีเสื้อกลางคืน หรือที่เราเรียกว่าแมลงมอธ ในจำนวนผีเสื้อนับแสนชนิดในโลกนี้ พบว่าเป็นผีเสื้อกลางคืน มีผีเสื้อกลางวันประมาณ 10% ของผีเสื้อทั้งหมด แต่ด้วยสีสรรอันสวยงามสะดุดตา และเป็นโอกาสที่พบได้ง่ายในเวลากลางวัน ผีเสื้อกลางวันเลยเป็นที่รู้จักมากกว่าผีเสื้อกลางคืน ผีเสื้อกลางคืนส่วนมากสีสันจะออกโทนเรียบ ไม่มีลวดลายเด่นชัดกว่าผีเสื้อกลางวัน ด้านลำตัวจะกลมและอ้วนกว่า ส่วนปีกจะมีขนปกคลุมจำนวนมากเป็นเส้นยาวๆ เห็นได้อย่างชัดเจน

ผีเสื้อกลางวัน Butterfly

ผีเสื้อกลางวัน เป็นแมลงที่พบได้ทั่วไป ผีเสื้อกลางวันมีสีสันสดใส่กว่าผีเสื้อกลางคืนที่มีสีสันโทนเรียบๆ ปากมีลักษณะเป็นงวง พร้อมกันนี้มีปากที่เรียวยาว ปีกไม่ค่อยมีขนปกคลุมหรือถ้ามีก็จะบางมาก เวลาเกาะบินปีกจะตั้งฉากกับละตัว ส่วนหนวดก็จะชูเป็นตัววี โดยที่ปลายหนวดจะมีตุ่มเล็กๆ คลายกับกระบอง

แมลงปอ Dragonfly

แมลงปอ เป็นแมลงที่มีตัวอ่อนอาศัยอยู่ในนํ้า ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่บนบกมีปีกบินได้ แมลงปอมีการเจริญเติบโตแบบขั้นตอนประเภทไม่สมบูรณ์แบบ คือ มีระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ไม่มีระยะดักแด้ แมลงปอจัดเป็นซากดึกดำบรรพ์มีชีวิตจำพวกหนึ่ง โดยถือกำเนิดมาก่อนยุคไดโนเสาร์

นก Bird

นก เป็นสัตว์ปีก ซึ่งจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง โดยมีลักษณะทั่วไป คือ เป็นสัตว์เลือดอุ่น ออกลูกเป็นไข่ รยางค์คู่หน้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีก มีขน และมีกระดูกที่กลวงเบา ในปัจจุบันทั่วโลกมีนกอยู่ประมาณ 8,800 ถึง 9,800 ชนิด ซึ่งนับว่านกเป็นชั้นของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลายมากที่สุด ในบรรดาชั้นของวัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ความหลากหลายของนกนับเนื่องไปตั้งแต่ในเรื่องของขนาดตัว สีสัน เสียงร้อง อาหารการกิน และถิ่นอาศัย

Gallery

  • จัดทำโดย อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ข้อมูล และภาพประกอบ โดย นายอาวุธ แก่นเพชร
  • ออกแบบ และดูแลระบบ โดย นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น