แมลงปอบ้านใหม่กลม
  • ชื่ออื่น : แมลงปอบ้านตาลปลายปีกใส
  • ชื่อสามัญ : Fulvous Forest Skimmer
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neurothemis fulvia (Drury, 1773)
  • ชื่อวงศ์ : Libellulidae

ลักษณะ
  ตัวผู้ อกและท้องมีสีน้ำตาลแดง ปีกมีสีแดง ปลายปีกใสเป็นรูปวงกลม
  ตัวเมีย อกและท้องมีสีน้ำตาล ปีกมีสีน้ำตาลแดง ปลายปีกใสเป็นรูปวงกลม ช่วงอายุน้อยปีกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน

ถิ่นอาศัย
  ป่าละเมาะ, ป่าเบญจพรรณ

สถานภาพ
  พบบ่อย

บรรณานุกรม 
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2559). คู่มือแมลง. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (2562). แมลงปอบ้านใหม่กลม. สืบค้นจาก http://biodiversity.forest.go.th/ index.php?option=com_dofinsect&view=showone&id=359.
  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). (2562). แมลงปอบ้านตาลปลายปีกใส. สืบค้นจาก http://tbd.bedo.or.th/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=76186.

กลับไปยังหน้าหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์